Produkty

Rozwiązania

Baza wiedzy

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez AKWATECH SYSTEMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. w Poznaniu.
 2. Określenia użyte w dalszej części ogólnych warunków sprzedaży oznaczają:
 • OWS - ogólne warunki sprzedaży,
 • Sprzedający - AKWATECH SYSTEMY Spółka z ograniczoną odpowedzialnością Sp.K. w Poznaniu,
 • Kupujący - przedsiębiorca zawierający umowę ze sprzedawcą w ramach działalności gospodarczej,
 • Strony - Sprzedający i Kupujący,
 • Przedmiot zamówienia - towary i usługi oferowane przez Sprzedającego, a zamówione przez Kupującego.

3.  OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zwieranych przez Sprzedającego, chyba że Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyłączą ich stosowanie w całości lub w części.

4. Postanowień OWS nie stosuje się, gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.

5. OWS dostępne są w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie internetowej Sprzedającego: http://akwatech.pl

§ 2
Zawarcie umowy

1. Złożenie zamówienia przez Kupującego może nastąpić w formie:

a) pisemnej (także za pośrednictwem faxu, elektronicznego systemu zamówień oraz drogą elektroniczną na adres e-mailowy Sprzedającego:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

b) ustnej (bezpośrednio u pracownika Sprzedającego oraz telefonicznie).

2. Zamówienie musi zawierać dokładne określenie nazwy i adresu Kupującego, rodzaju i ilości zamawianych towarów, terminu i miejsca dostawy, sposobu dostawy, imię i nazwisko osoby uprawionej do składania zamówienia w imieniu Kupującego oraz dane kontaktowe.

3. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia Kupującego następuje w formie pisemnej (za pośrednictwem faxu lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy Kupującego wskazany w zamówieniu) nie później niż w terminie 3  dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Brak pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia Kupującego oznacza odmowę zawarcia umowy.

5. Koszty dostawy (koszty transportu) zamówionych towarów ustalane są indywidualnie z Kupującym i będą przesyłane Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

6. Umowa sprzedaży pomiędzy Stronami zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia Kupującego.

§ 3
Informacje i cenniki
 1. Ogłoszenia i informacje o towarach i cenach będących w ofercie handlowej Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowa oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
 2. Ceny zawarte w ogłoszeniach i informacjach Sprzedającego są podawane w walucie polskiej i są cenami netto loco siedziba Sprzedającego.
§ 4
Realizacja przedmiotu zmówienia
 1. Przedmiot zamówienia może być przez Sprzedającego realizowany częściami.
 2. Sprzedający jest uprawniony do wystawienia częściowej faktury VAT.
 3. Brak zapłaty ceny za częściową fakturę VAT, upoważnia Sprzedającego do wstrzymania się z realizacją dalszej części przedmiotu zamówienia. Po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu wyznaczonego Kupującemu do zabezpieczenia spłaty, Sprzedający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w całości.
§ 5
Wydanie, dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wydanie Kupującemu przedmiotów zamówienia następuję:

a) w sposób określony w art. 348 kc

b) poprzez powierzenie przez Sprzedającego przedmiotu zamówienia przewoźnikowi zewnętrznemu

c) poprzez oddanie przez Sprzedającego przedmiotu zamówienia na przechowanie w przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze przedmiotu zamówienia

2. Miejscem wydania przedmiotu zamówienia jest siedziba Sprzedającego lub magazyn Sprzedającego czynny w każdy dzień roboczy w godzinach 7.00 – 15.00.

3. Z chwilą wydania przedmiotu zamówienia na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

4. Jeśli Kupujący nie określił sposobu dostawy przedmiotu zamówienia, dostawa następuje za pośrednictwem przewoźnika zewnętrznego wskazanego przez Sprzedającego. 

5. W przypadku nieodebrania przedmiotu zamówienia w umówionym terminie (maksymalnie 5 dni od dnia sprzedaży), Sprzedający uprawniony jest do:

a) oddania przedmiotu zamówienia na przechowanie na ryzyko i koszt Kupującego. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury za w/w usługę.

b) sprzedaży przedmiotu zamówienia na rachunek Kupującego, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu wyznaczonego Kupującemu do odebrania przedmiotu zamówienia.

§ 6
Zastrzeżenia prawa własności
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności przedmiotu zamówienia aż do całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego.
 2. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, Sprzedający ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu przedmiotu zamówienia, za który Kupujący nie zapłacił w terminie. Sprzedający może również żądać wynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie przedmiotu zamówienia.
 3. Kupujący ponosi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia od momentu określonego w § 5 pkt.3. aż do momentu przejścia na Sprzedającego prawa własności przedmiotu zamówienia.
§ 7
Płatności
 1. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie wskazanym na fakturze.
 3. Faktura VAT doręczana jest Kupującemu wraz z przedmiotem zamówienia, za pośrednictwem operatora pocztowego, w formie elektronicznej lub w inny sposób uzgodniony przez Strony.
 4. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego lub datę wpłaty gotówki w kasie Sprzedającego.
 5. Płatności w formie przelewu dokonywane są na rachunek bankowy Sprzedającego numer 56 1090 1362 0000 0001 2980 7484 w BZ WBK 2O/Poznań bądź inny rachunek wskazany na fakturze.
§ 8
Reklamacje
 1. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia za pośrednictwem przewoźnika zewnętrznego Kupujący zobowiązany jest do zbadania przedmiotu zamówienia niezwłocznie po odebraniu towaru od przewoźnika.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego podczas odbioru od przewoźnika zewnętrznego uszkodzenia przedmiotu zamówienia, jego opakowania lub niedoboru, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego protokołu lub uczynienia stosownych adnotacji w liście przewozowym w obecności pracownika przewoźnika.  Protokół lub adnotacja w liście przewozowym winna być potwierdzona przez pracownika przewoźnika. Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedającemu ww dokumentów w ciągu 7 dni do dnia dostawy.
 3. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, jeżeli nie zbadał przedmiotu zamówienia w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedającego o dostrzeżonej wadzie w terminie 7 dni, a w przypadku wad które, które wyszły na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedającego w ciągu 7 dni od wykrycia. Zgłoszenie wady przedmiotu zamówienia powinno nastąpić na piśmie ze wskazaniem rodzaju wady.
 4. Sprzedający nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego.
 5. Zawiadomienie o wadzie nie zwalania Kupującego z obowiązku zapłaty ceny w całości ani w części w terminie wskazanym na fakturze VAT.
 6. Do czasu rozpoznania zawiadomienia o wadzie przedmiotu zamówienia na Kupującym ciąży obowiązek należytego przechowywania oraz zabezpieczenia przedmiotu zamówienia celem umniejszenia ryzyka dalszych strat, a także zabezpieczenia roszczeń, w tym od osób trzecich.
 7. Rozpatrzenie przez Sprzedającego zgłoszenia wadliwości przedmiotu zamówienia następuje w terminie 14 dni z tym zastrzeżeniem, że przekroczenie wskazanego terminu może nastąpić w związku z koniecznością zgłoszenia wady producentowi przedmiotu zamówienia lub wydania opinii przez rzeczoznawcę.
 8. W przypadku uznania wady przedmiotu zamówienia Sprzedający może według swego uznania  bądź wymienić wadliwy przedmiot zamówienia na niewadliwy bądź usunąć wadę przedmiotu zamówienia.
§ 9
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Spory wynikłe na tle umów, których integralną częścią stanowią OWS rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

Szybki kontakt

AKWATECH SYSTEMY Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Serbska 4
61-696 Poznań
tel. +48 61 8202011
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Galeria zdjęć

Newsletter

Subskrybuj

Przeczytanie naszego newslettera zajmie Ci zaledwie kilka minut, dzięki którym będziesz na bieżąco. Wybierz grupy tematyczne, które mogą Cię zainteresować:
I agree with the Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych (kliknij szczegóły).

Współpraca

     Sklep z gotowymi rozwiązaniami do napowietrzania stawów i oczek wodnych.